Po odevzdání Sumáře úlovků a docházek zjišťujeme, i přes veškeré připomínání, stále stejné chyby. Dodržte tedy tento postup.

V době platnosti povolenky je třeba:

 • Tak jak to upravují ” Bližší podmínky výkonu rybářského práva “(Rybářský řád), zapsat vycházku do Evidence docházek a úlovků .
 • Po ulovení ušlechtilé ryby nutno provést ihned potřebný zápis.
 • Po ukončení, nebo přerušení lovu, uzavřít docházku. To znamená, že v případě , kdy si rybář nepřivlastnil žádnou ulovenou rybu, proškrtne řádek vodorovnou čárou.

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba:

 • Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek.   
 • Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
 • Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek.
 • Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce ( křížová kontrola ).
 • Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů té organizaci, která jej vydala ( uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou).
 • V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.

Nejčastější závady v Sumářích úlovků a docházek:

 • Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce).
 • Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek!!
 • Ve sloupci číslo revíru, musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název !! .
 • Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v “Rybářském řádu a popisech revírů”.
 • I když není úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek.
 • V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek.
 • Chybné vodorovné i svislé součty
 • Nejsou proškrtnuté zbylé řádky
 • Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku
 • V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek !!
 • V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek

VZOR VYPLNĚNÉ DOCHÁZKY A SUMÁŘE

Vzor ke stažení