S pozdravem Petrův zdar!

Pozdrav Petrův zdar je stejným poznávacím znamením rybářů jako Zdař bůh pro horníky. Svatý Petr je odjakživa patronem rybářů. Původním jménem Šimon byl jedním z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Svatý Petr se narodil v Betsaidě jako syn rybáře Jana nebo Jonáše a jeho rodné jméno bylo Šimon.

Se svým bratrem Ondřejem se živili rybářstvím. Když jednou se svým bratrem Ondřejem vrhal síť do vody, šel okolo Ježíš a vyzval oba rybáře, aby ho následovali. Bratři uposlechli a Šimon se od té chvíle stal nejvěrnějším Kristovým učedníkem.

A od té doby se užívá význam slova Petrův zdar!

A kdo to byl Svatý Petr

Svatý Petr (Šimon) – také zvaný “Velký Rybář”

Datum narození: není známo; Bethsaida, Izrael

Datum úmrtí: 13.říjen 64n.l. nebo 67n.l.; Řím, Itálie

Patron: rybářů, obchodníků s rybami, lodníků a trosečníků. Ale také je patronem papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, motorkářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, kajícníků, zpovídajících se a panen. Petr je i ochráncem proti hadímu uštknutí, proti krádeži a pomocníkem proti vzteklině, posedlosti, bolesti nohou. Jeho záštitou je dlouhověkost. ikonografie: Dva zkřížené klíče, obrácený kříž (byl ukřižován hlavou dolů), berla s třemi příčnými břevny (papežská), kniha (evangelium), kohout (jeho zapření Krista) a někdy i ryba nebo loď.

Svátek: 29. června společně se svátkem svatého Pavla Podle biblických pramenů se Svatý Petr narodil v Betsaidě jako druhý syn rybáře Jana(některé prameny uvádí jméno Jonáš), který ho pojmenoval Šimon. Podle legend se oženil s Perpetuou(Perpetua) dcerou Petronila a po tom se usadil ve vesnici jménem Kafarnaum, ležící u Genezaretského jezera(někdy se mu také říká: Galilejské, Tiberiánské, Genezaretské nebo Kineretské jezero), a spolu se svým bratrem Ondřejem, který byl žákem sv. Jana Křtitele se zde živili rybařením… Bible a legendy vyprávějí, že když jednoho dne Šimon se svým bratrem Ondřejem opět rybařili, v okamžiku kdy opět vrhali síť do vody, šel okolo Ježíš a vyzval oba rybářovi bratry, aby ho následovali.

Bratři uposlechli a Šimon se od té chvíle stal jedním ze tří nejvěrnějších Kristových učedníků. Právě jeho si Ježíš vyvolil, aby se stal prvním z dvanácti apoštolů, které si vybral aby hlásali evangelium a konali zázraky. Tehdy mu také dal jméno Petr, které v aramejském textu znamená skála, protože jak pravý bible právě on měl být tou skálou, na níž bude zbudována stavba církve Kristovy*. Svatý Petr se stal opravdu velice oddaným a milujícím Ježíšovím učedníkem avšak nebyl v něj natolik přesvědčený jak se Ježíš domníval. A to i přes to, že ho Ježíš jak už bylo zmíněno do předu jmenoval jako budoucí hlavu církve a přestože se stal očitým svědkem mnoha jeho činů a zázraků.

Jednou Petrovi Ježíš pošeptá slavnou větu “Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš” Petr však nerozumí co mu tím učitel chce sdělit a proto na tuto větu rychle zapomene. Když později vojáci Krista zajali, třikrát ho ze strachu zapřel, “že takového muže nezná”, přesně tak, jak mu to sám učitel pošeptal a předpověděl. Jeho malověrnost, ale zároveň neskutečnou oddanost částečně také dokazuje událost, k níž došlo u Galilejského jezera.

Podle legendy zde mělo dojít ke zjevení Krista na břehu tohoto jezera. Jakmile se Petr dozvěděl, že sám Kristus pán stojí na břehu jezera ve, kterém denně loví, chtěl být co nejrychleji v jeho blízkosti. Po vzoru svého mistra vyskočil z loďky uprostřed jezera s úmyslem “běžet” po vodě stejně jako jeho učitel. Petr ač syn rybáře byl ku podivu neplavec a proto po vykročení z loďky málem utonul, protože jak praví evangelia “zapochyboval”. Pro Ježíše to však byl důkaz nezměrné oddanosti a lásky… Od této události vykonával Svatý Petr primát nad veškerou církví.

první zázrak učinil hned na chrámových schodech, kde od narození chromého muže žebrajícího o almužnu vzal, za ruku a přikázal mu “Vstaň a choď!”. Od toho momentu byl muž zdráv – vešel do chrámu a děkoval bohu. Další příklady jeho skutků: hned po nanebevstoupení Páně se staral o volbu nového apoštola na místo Jidáše, jako první v Jeruzalémě kázal evangelium a přijal pohany do církve atd. Když král Herodes viděl jaký vliv má Svatý Petr na lidi a jak roste počet stoupenců jeho církve, nechal Svatého Petra uvěznit a odsoudil ho k smrti.

Podle evangelií se mu však v noci před popravou zjevil v cele anděl, zázračně rozlomil Petrovi okovy a bezpečně ho vyvedl na svobodu… Svatý Petr potom odešel do Antiochie a odtud do Říma, kde se mu opravdu dobře podařilo přesvědčit lidí na křesťanskou víru. V Římě se mu takto dařilo 25 let budovat křesťanství, ale za vlády císaře Nerona byli křesťané postaveni mimo zákon.

Věřící prosili Petra, aby se uchýlil do bezpečí, ten se proto vydal na cestu, aby unikl pronásledování a jisté smrti. Sotva však vyšel za brány města, spatřil na cestě proti sobě kráčet Krista. Otázal se ho: “Pane, kam jdeš?” Ježíš mu odpověděl, že jde do města, aby mohl být ukřižován podruhé… V tom se Petr zastyděl a vrátil se do Říma.

Zanedlouho na to byl zajat a po té odsouzen k smrti ukřižováním. Petr se však necítil hoden zemřít stejným způsobem jako jeho Pán. Požádal proto, aby ho ukřižovali hlavou dolů. 13.října 64. nebo 67.n.l. byl ukřižován hlavou dolů dle svého přání… Ještě tu noc ho jeho učedníci tajně s kříže sundali a pochovali u dnes již slavné zdi Via Cornelia.

Všem rybářům Petrův Zdar