Vážené rybářky, vážení rybáři, milí hosté. Dovolte, abych Vás přivítal na naší výroční členské schůzi MS Odry.

Scházíme se, abychom zhodnotili a prodiskutovali hospodářské a organizační dění naší MS za rok 2023 a co nás čeká v roce 2024. V loňském roce pracoval výbor MS v osmi-členném složení. Kopecký Bořek, Tihelka Matěj, Fabián Jaroslav, Černoch Miloslav, Kozel Aleš, Černoch Tomáš, Žůrek Jiří a Hluchník Tomáš. První tři jmenovaní jsou zároveň členy výboru MO Vítkov. Výbor MS se v roce 2023 sešel 10x. Zápis ze zasedání je vždy zveřejněn ve vývěsní skřínce, kde je i plán schůzek, kterých se můžou zúčastnit i řadoví rybáři.

Činnost výboru MS se zaměřuje především na zajištění organizačních záležitostí pro členy MS a plnění úkolů MO Vítkov. Ty hlavní jsou: prodej povolenek a známek, školení nových členů, zabezpečení rybářského kroužku, spolupráci s muškařským oddílem, spolupráci s rybářskou stráží a v neposlední řadě práce na revírech a rybochovných zařízeních v oblasti vlivu naší MS.

Nyní k jednotlivým oblastem něco více.

Prodej povolenek a známek, je prováděn v naší klubovně na sídlišti Pod Lesem 6. Má ji ve své režii Aleš Kozel, který svou práci vykonává opět výborně a vždy se skvělou náladou. Je zapotřebí, aby každý člen vyplnil správně sumář o úlovcích. Bohužel, stále se objevují někteří členové, kteří tak nečiní. Přidávají tak práci, které je s výdejem povolenek moc. Navíc letos přibyl již zmíněný systém RIS. Z toho důvodu, byl vypracován ceník pokut, za nesplněné povinnosti. Nemyslete si, že je pro Aleše příjemné tak činit. Provozní doba výdeje povolenek je zveřejněna vždy s předstihem na klubovně, ve vývěsní skřínce i na stránkách MS.

Připomínáme, že členskou známku je nutno zakoupit nejpozději do konce měsíce dubna. Poté dle stanov ČRS členství zaniká.

V loňském roce se uskutečnilo školení nových členů a naše organizace přijala 8 nových členů. K dnešnímu dni má naše Oderská organizace 288  dospělých členů a 55 mládežníků. Celkem tedy 343 členů. Což je 1/3 celé MO Vítkov.

Rybářský kroužek pracoval v loňském roce pod vedením Tomáše Hluchníka a Matěje Tihelky. Musím zde říct, že ze všech 9-ti MS, celé MO Vítkov má naše MS zdaleka nejvíce dětí. Z celkových 86-ti dětí, jich bylo v Odrách 32. Práce s dětmi si velice vážíme a přejeme mladým rybářům, aby se jim v přírodě líbilo. Podrobná zpráva o rybářském kroužku bude prezentována samostatně.

Muškařský oddíl se v loňském roce zúčastnil 1. ligy. Dosáhl historického úspěchu a bude prezentován samostatnou zprávou. Gratulujeme

Spolupráce s rybářskou stráží v loňském roce byla dobrá. Nyní jsou v Odrách pouze dva členové RS a ti svou práci vykonávají svědomitě. Kdyby měl někdo zájem o tuto práci, muže se přihlásit. Doposud je jeden nový zájemce o funkci RS.

O hospodářských a pracovních úkolech a o zarybnění Vás bude informovat hospodář.

Kontrola usnesení MS Odry z Výroční schůze konané dne 4.3.2023

  1. zabezpečovat informovanost členů MS prostřednictvím vývěsní skřínky a internetových stránek MS Odry – tento úkol byl plněn po celý rok řádně, vždy po schůzi MO a následně MS, byla veřejnost informována o dění v MS jak na internetu, tak ve skřínce.
  2. spolupracovat s výborem MO Vítkov při zarybňování revíru – u plnění tohoto úkolu, bych chtěl všechny pochválit, že u každého vysazování byl vždy přítomen svědek z řad MS.
  3. zajišťovat součinnost při obnově revíru Emauzy – Emauzy měly být do konce roku zkolaudovány. Nynější stav je takový, že dokonce roku byly dokončeny všechny práce. Nyní se čeká na kolaudační rozhodnutí. Pan Němčanský z LČR přislíbil, že jakmile bude ukončena kolaudace a vypracován nový manipulační řád, můžeme podepsat novou nájemní smlouvu o užívání revíru. Revír je vyčištěn od náletových rostlin. Po podepsání nájemní smlouvy, bude opět zprovozněna rybářská bouda, která bude k dispozici rybářům. Chtěl bych upozornit, že se změnil název revíru. Nově je to revír Odra 7, podrevír č. 3.
  4. zajistit místo pro hendikepované rybáře na revíru Vítovka – díky práci pana Jiřího Žůrka, byl tento úkol splněn, již na začátku měsíce května loňského roku. Po znovu zavedení revíru Emauzy, se budeme snažit jej vytvořit i zde.

Tímto, bych plnění úkolů uzavřel. Všechny úkoly byly zdárně splněny, za co děkuji všem, kteří se jich zhostili.

V letošním roce 2024 jsme se zapojili do projektu inkubace jiker: pstruha obecného.

Tento projekt vychází v návaznosti na projekt podpory kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko. Kde již několik let je inkubováno přes 100.000 kusů jiker ve speciálních plovoucích schránkách.

Inkubace jiker přímo v mateřském toku má vliv na kvalitu a kondici plůdku a utváření tzv. homingu. Homing je vlastnost, která umožňuje dospělým rybám návrat za účelem rozmnožování do mateřských řek. Inkubační schránky s jikrami ve stádiu viditelných očních bodů jsou uloženy v mateřském toku od přelomu ledna/února cca 4 měsíce, na konci tohoto období se kulí plůdek, který ve schránce tráví žloutkový vak – poté je vypouštěn do řeky.

Jsem velice rád, že nás v tomto projektu podpořila MO Vítkov, následně i krajský hospodář, který nám povolil místo původních 2.000 ks jiker na zkoušku, rovnou 10.000 ks jiker. Následně došlo k zapůjčení speciálních plovoucích schránek od pana Jiřího Křesiny, zakladatele a koordinátora projektu Repatriace lososa.

Na závěr bych chtěl říci, že bychom byli rádi, kdyby byl zájem o pomoc při sečení, výlovech a podobných pracích v MS. Tyto práce se nedají počítat jako odpracované hodiny, ale je to práce na dohodu, která bude zaplacena. I přes plno výhrad na sociálních sítích, se stále nikdo nepřihlásil o brigádnickou činnost.

Všem přeji hodně pěkných chvil strávených v přírodě a hodně pěkných úlovků.

Petrův zdar.

                                                           Kopecký Bořek