Kriticky ohrožený druh.

latinsky: Botaurus stellaris

řád: brodiví
čeleď: volavkovití
potrava: hmyz, ryby, obojživelníci a různí bezobratlí
doba rozmnožování: duben – červenec

běžná velikost: 69 – 81 cm, rozpětí křídel měří 100–130 cm, hmotnost 0,96 – 1,94 Kg

Bukač velký. Je pták velký asi jako bažant obecný. Má zavalité tělo s krátkýma nohama a silným krkem. Obě pohlaví a mláďata se navzájem neliší. Žije velmi skrytě v rákosinách, o jeho přítomnosti se mnohdy dozvíme pouze po hlase. V nebezpečí znehybní ve vzpřímeném postoji, se zobákem nahoru. Takto se chová i v otevřeném terénu, kde ani svým postojem nemůže uniknout pozornosti.
Hlas – je slyšitelný zejména v noci, kdy do dáli zní tlumené troubivé „y-prumb“ několikrát opakované. Na malou vzdálenost je slyšet i nadechování před samotným troubením.

Fotky na Google:

Rozšíření

Vyskytuje se ve dvou poddruzích; B. s. stellaris hnízdí na rozsáhlém území Eurasie od Španělska východně až po Japonsko a dále také v severní Africe, B. s. capensis pak v jižní Africe. Částečně tažný druh, evropští ptáci zimují v jižní a západní Evropě a tropické Africe.

K razantnímu poklesu početnosti bukače velkého začalo na celoevropské úrovni docházet na začátku 20. století a pokračoval až do let 1970-90, kdy byl v mnohých oblastech rozšíření ještě razantnějším a zasáhl i řadu silných východoevropských populací. Hlavním důvodem tak výrazného úbytku je likvidace a vysoušení rákosin a eutrofizace vod.

V České republice hnízdí odhadem 30-40 párů, a to v údolních nivách Labe, Ohře, Dyje a Moravy, rybničních pánvích v jižních Čechách a na rybnících na Českomoravské vrchovině do 500 m n. m.; tažný, častěji však na našem území i pravidelně jednotlivě zimuje. Zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh.

Způsob života

Obývá místa s vysokými hlinitými břehy nebo podobné stěny, například v pískovnách. V těchto stěnách vyhrabávají oba partneři hnízdní nory, které končí hnízdní komůrkou, vystlanou trávou a peřím. Na 4-6 bílých vejcích sedí oba rodiče 16-18 dní. Drobný hmyz chytá za letu.

Rozmnožování

Hnízdo leží uprostřed biotopu obvykle v rákosí nad vodou sahající po kotníky až po kolena, často daleko od místa, kde se bukač ozývá. Ve snůšce je 5 až 6 vajec dlouhých asi 53 mm, ptáci hnízdí od poloviny dubna do května po 25 až 26 dní. Mnozí samečkové se nepodílejí na sezení a odchovu mláďat. Rozježená žlutohnědě ochmýřená mláďata mohou už ve stáří dvou týdnů v nouzi vyskočit z hnízda a ukrýt se.

Potrava

Vodní živočišstvo, jež ptáci loví jak z rákosu, tak i když stojí nebo kráčejí ve vodě. Loví ryby, žáby, pijavky, vodní hmyz, malé ptáky i myši. Bukač se plíží ke kořisti pomalu a cílevědomě ji sezobne na krátkou vzdálenost.


Hlas Bukače velkého